(Update 2024) Dịch song ngữ IELTS Cambridge 12 Test 1 Passage 3 Free

What’s the purpose of gaining knowledge?

Mục đích của việc thu nạp kiến thức là gì?

A. ‘...